Telpiskās plānošanas optimizācijas modeļi ļauj uzņēmumiem optimizēt saimniecisko darbību un modelēt platību izmantošanu dažādos termiņos, veidot un salīdzināt iespējamos attīstības scenārijus, kā arī noteikt ekonomisko potenciālu šobrīd un nākotnē. Meža apsaimniekošanas optimizācijas modeļu aprēķiniem tiek izmantoti klienta meža inventarizācijas dati, kuri pirms ielādes sistēmā tiek atbilstoši apstrādāti un sagatavoti.

Jau kopš 2011.gada, sadarbojoties ar Kanādas uzņēmumu "Remsoft", esam izstrādājuši virkni programmatūras risinājumu meža apsaimniekošanas plānošanas atbalstam.

Divi populārākie optimizācijas modeļi ir – stratēģiskās plānošanas modelis (120 gadu periodam), un taktiskās plānošanas modelis (2 tuvākajām piecgadēm). Visi aprakstītie parametri un modeļu uzstādījumi ir maināmi atbilstoši klienta vēlmēm. Precīzās prasības tiek noteiktas analīzes fāzē, pirms modelēšanas darbu uzsākšanas.

Remsoft

“Remsoft” ir Kanādas uzņēmums, kurš izstrādā un piedāvā risinājumus uzņēmuma resursu pārvaldībai un resursu pārvaldības optimizācijai. “Remsoft” tehnoloģijas sniedz uzņēmumiem lēmumu pieņemšanas atbalstu, iespēju izvērtēt dažādas alternatīvas un veidot pamatotus, izsvērtus saimnieciskās darbības plānus. AS “Latvijas valsts meži” kopš 2011.gada sadarbojas "Remsoft" un izstrādājusi virkni programmatūras risinājumu meža apsaimniekošanas plānošanas atbalstam uzņēmuma un klientu vajadzībām.

Papildus informāciju par “Remsoft” pieejama uzņēmuma mājaslapā http://www.remsoft.com

Stratēģiskās plānošanas modeļa izstrāde

Stratēģiskās plānošanas modeļa izstrādē ir iespējams izmantot dažādas optimizācijas funkcijas, bet visbiežāk tiek izmantots uzdevums maksimizēt diskontēto peļņu, tai pašā laikā nodrošinot vienmērīgu ciršanas apjomu kādā periodā (piemēram, 120 gadiem) un nesamazinot ciršanas apjomu zem kāda noteikta līmeņa. Atbilstoši klienta vēlmēm, ir iespējams veidot dažādus rīcības scenārijus un tos salīdzināt. Tāpat ir iespējams, piemēram, aprēķinos piemērot dažādas diskonta likmes, lai izvērtētu to potenciālo ietekmi uz saimniecisko darbību.

Stratēģiskās plānošanas modelēšanas rezultātā pa noteiktiem periodiem tiek aprēķināti vismaz šādi galvenie rādītāji:

 • Kopējie ieņēmumi no koksnes pārdošanas
 • Fiksētas izmaksas
 • Mainīgas izmaksas
 • Peļņa
 • Mežkopības izmaksas
 • Ražošanas izmaksas
 • Platību sadalījums pa ciršanas aprobežojumiem un valdošajām sugām
 • Sugu un sortimentu iznākums
 • Kailcirtes apjoms pa valdošajām sugām
 • Krājas kopšanas apjoms pa valdošajām sugām
 • Ciršanas apjoms pa ciršu veidiem – kailcirte, krājas kopšanas cirte
 • Atjaunošana pa sugām – dabiski, stādīts
 • Krājas pieaugums
 • Vecuma struktūra pa sugām
 • u.c.

Telpiskā optimizācija

Telpiskās optimizācijas gaitā tiek veikta dažādu telpisko parametru iekļaušana datos un algoritmu uzstādījumos, nodrošinot ģeogrāfiskā novietojuma ierobežojumu (piemēram, cirsmu izmēri un to veidošanas principi) iekļaušanu aprēķinos un to ietekmi uz modelēšanas rezultātiem. Šī optimizācija palīdz izveidot situācijai dabā pietuvinātu taktiskā modeļa rezultātu, ļaujot precīzāk prognozēt aprēķināmos rādītājus un cirsmu ģeogrāfisko izvietojumu.

Telpiskā optimizācija iekļauj vismaz šādus parametrus:

 • minimālais cirsmas lielums, ha
 • maksimālais cirsmas lielums, ha
 • vēlamais cirsmas lielums, ha
 • maksimālais attālums starp nogabaliem, kurus var apvienot vienā cirsmā, m
 • minimālais attālums starp cirsmām, m
 • vērtība, kuru maksimizēt veidojot cirsmas, piemēram, maksimizēt skujkoku zāģbaļķu iznākumu
 • u.c.

Taktiskā modeļa izstrāde

Taktiskās plānošanas modelēšanu ir iespējams veikt tikai tad, ja pirms tam ir izstrādāts stratēģiskās plānošanas modelis, tādā veidā nodrošinot ilgtermiņa plānošanas rezultātu pārnesi uz īsāku plānošanas termiņu. Lai nodrošinātu korektus taktiskā modeļa rezultātus, sākotnēji veicam telpisko optimizāciju, tādā veidā iestrādājot modelī cirsmu izvietošanas telpiskos ierobežojumus.

Taktiskās plānošanas modelēšana un telpiskā optimizācija nodrošina darbību plānošanu īsākiem periodiem, saglabājot sasaisti ar stratēģisko plānu. Visbiežāk tiek veidots precīzs darbību plāns 1-2 gadiem un 10 gadu periodam.

Visbiežāk izmantotā optimizācijas funkcija – maksimizēt peļņu (ieņēmumi – mežizstrādes izmaksas – kokmateriālu transportēšanas izmaksas).

Modelī, tiek arī noteikti konkrēti apsaimniekošanas režīmi, kas jāievēro. Visbiežāk tie ir:

 • Atļautais kailcirtes ciršanas vecums. Brīvi stāvošas cirsmas var mainīt starp stratēģiskās plānošanas modelī noteiktajiem periodiem – piecgadēm
 • Krājas kopšanas cirtes veikšana atbilstoši stratēģiskajā modelī noteiktajam periodam – pirmā vai otrā piecgade

Taktiskās plānošanas modelēšanas rezultātā tiek aprēķināti vismaz šādi rādītāji:

 • Kopējie ieņēmumi no sortimentu pārdošanas
 • Mežizstrādes izmaksas
 • Peļņa
 • Kailcirtes apjoms pa valdošajām sugām
 • Krājas kopšanas cirtes apjoms pa valdošajām sugām
 • Kailcirtes un krājas kopšanas cirtes apjoms pa mežizstrādes meistariem
 • Kailcirtes apjoms pa augšanas apstākļu tipiem
 • u.c.

Piesakies jaunumiem

Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.
Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.